Veri Sahibi Başvuru Formu

NADAS DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SAN TİC LTD ŞTİ
VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
1. Başvuru Hakkınıza İlişkin Genel Bilgilendirme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11’inci maddesi uyarınca veri sahibi
olarak NADAS DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SAN TİC LTD ŞTİ (“Şirket”) başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde
bulunabilirsiniz:
(1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
(2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(3) Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
(4) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
(5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
(6) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini,
yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(7) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(8) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Şirketimiz Kanun’un 13’üncü maddesine dayanarak başvurunuzu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır.
2. Başvuru Yöntemi
İşbu haklarınız kapsamındaki taleplerinizi Kanun’un 13’üncü maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5’inci maddesi gereğince, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta
(KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da önceden Şirketimize bildirmiş olduğunuz ve
sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz.
Veri sahibi tarafından başvuru yapılması esnasında yazılı başvuru kanallarına ilişkin aşağıdaki
açıklamalara dikkat edilmelidir.
BAŞVURU YÖNTEMİ İadeli Taahhütlü Mektup ya da Noter Kanalıyla
BAŞVURU ADRESİ NADAS DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SAN TİC LTD ŞTİ
SEYMEN MAH CİHANGİR SK NO 2 PK 41245 BAŞİSKELE KOCAELİ

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK
BİLGİ
Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
3. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz
Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki bilgileri mutlaka başvurunuza ekleyiniz.

Ad-Soyadı :
T.C. Kimlik Numarası /
Diğer Ülke Vatandaşları için
Pasaport Numarası veya
Kimlik Numarası
:

Tebligata Esas Yerleşim Yeri
Adresi / İş Yeri Adresi
:
Cep Telefonu :
Telefon Numarası :
Faks Numarası :
E-posta Adresi :
Şirketimizle İlişkiniz: Müşteri İş Ortağı
Ziyaretçi Diğer
Çalışan
4. Talep Konusu
Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler
başvuruya eklenmelidir.
Konu Tercih
1 Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyor mu?
2 Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, işleme faaliyeti hakkında bilgi talep
ediyorum.
3 Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacı ve
faaliyetin işleme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi talep ediyorum.
4 Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyor mu? Kişisel
verilerim aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.
5 Kişisel verilerimin Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve
düzeltilmesini talep ediyorum.
Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir:
• Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin
içeriği.
• Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.
6 Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünüyorum bu nedenle
kişisel verilerimin,
Silinmesi veya
Anonim hale getirilmesi talep ediyorum.
Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını
düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.
7 Kişisel verilerim Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işleniyorsa kişisel verilerimin
aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep ediyorum.
Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir:
• Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin
içeriği.
• Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.
8
Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa bu durumun kişisel
verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep ediyorum.
Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını
düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.
9 Şirketiniz nezdinde işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla
analiz edilmesi neticesinde aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum.
Talep halinde aleyhinize çıkan sonucu açıklayan bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.
10 Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın giderilmesini talep
ediyorum.
Talep halinde uğradığınız zararı açıklayan bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.
Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un
13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.
İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin
başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi
halinde Kurul tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan
ve taahhüt ederim.
Yanıtın 2’nci bölümde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum.
Yanıtın 2’nci bölümde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi)
Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :

X